Algemene Voorwaarden Fris Motorservice

DEFINITIES

Motor, motorfiets: alle soorten motorfietsen, waaronder ook motorscooters.

Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of gezamenlijk aangeduid als werkzaamheden.

Reparateur: degene die met betrekking tot een motor en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

Opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 1 – Prijsopgave en termijn

Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij opdrachtgever en reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een motor het bedrag van € 200,- overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, neemt reparateur contact met opdrachtgever op om de meerkosten te bespreken.

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één week, onder schadeloosstelling van reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden en gebruikte onderdelen. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe verwachte datum van aflevering.

Artikel 2 – Regie werkzaamheden

Wanneer door opdrachtgever en reparateur voorafgaand aan uitvoering van de opdracht geen afspraken zijn gemaakt over de prijs van de werkzaamheden alsmede over de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, wordt het werk in regie uitgevoerd. De werkzaamheden worden volgens het geldende uurtarief van reparateur in rekening gebracht, onder overlegging van een specificatie van de bestede uren en gebruikte materialen.

Artikel 3 – Staat en verzekering motorfiets bij start opdracht

 1. De motorfiets van opdrachtgever wordt geacht zonder zichtbare of onzichtbare gebreken, mankementen en schades te zijn afgeleverd bij reparateur, behoudens de in het kader van de werkzaamheden bekende en door opdrachtgever gemelde schades, mankementen en/of gebreken. Reparateur behoudt zich het recht voor, foto’s van de motorfiets te maken vóór aanvang van de opdracht.
 2. De motorfiets dient door opdrachtgever tijdens de werkzaamheden deugdelijk verzekerd te zijn voor het gebruik van de motorfiets op de openbare weg. Opdrachtgever geeft reparateur uitdrukkelijk toestemming voor het besturen van de motorfiets ten behoeve van controle van de uitgevoerde werkzaamheden en/of diagnose van problemen met de motorfiets.

Artikel 4 – Onderdelen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden voor de opdracht alleen nieuwe, door of namens de reparateur geleverde, onderdelen gebruikt.

Artikel 5 – Factuur

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur afgegeven, waarop de gebruikte onderdelen en het aantal bestede uren staan vermeld.

Artikel 6 – Retentierecht

Reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de motorfiets, indien en voor zolang als:

– opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de motorfiets niet of niet geheel voldoet;

– opdrachtgever de kosten van eerdere door reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde motorfiets niet of niet geheel voldoet;

– opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met reparateur niet of niet geheel voldoet.

Reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 11 of bij de rechter. Reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

Artikel 7 – Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 8 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

Artikel 8 – Reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. Reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle motorfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de motorfiets weer ter beschikking van opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was. Indien de alsnog door reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties, waaronder begrepen het (van binnenuit) repareren van banden.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken reparateur daarvan in kennis stelt;

b. reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 9 – Toegang werkplaats

 1. Opdrachtgever heeft geen recht op toegang tot de werkplaats tijdens, voor of na het uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij op uitdrukkelijke uitnodiging van reparateur. Bij een bezoek aan de werkplaats dient opdrachtgever de aanwijzingen van reparateur terstond en nauwgezet op te volgen.
 2. Reparateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan personen of eigendommen die ontstaat bij het bezoeken van de werkplaats, ook niet wanneer dit bezoek op uitdrukkelijke uitnodiging van reparateur plaatsvindt.

Artikel 10 – Betaling

 1. De schulden van de opdrachtgever aan reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Reparateur heeft het recht om, wanneer het bedrag aan onderdelen dat voor de werkzaamheden besteld moet worden € 500 inclusief BTW overschrijdt, een aanbetaling door opdrachtgever te verlangen ter hoogte van het bedrag voor deze onderdelen alvorens deze besteld worden.
 4. Reparateur heeft het recht om, wanneer modelspecifieke onderdelen voor de werkzaamheden besteld moeten worden, een aanbetaling door opdrachtgever te verlangen ter hoogte van het bedrag voor deze onderdelen alvorens deze besteld worden.
 5. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 6. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt reparateur na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft opdrachtgever de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is reparateur gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
 7. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen één week na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen. Deze stallingkosten bedragen € 1,- per kalenderdag of gedeelte van een kalenderdag en dienen bij het afhalen van de motorfiets te worden voldaan.
 8. De stallingskosten zoals bedoeld in het voorgaande lid worden voor maximaal 14 kalenderdagen doorberekend. Wanneer de motor na 14 dagen nog niet is opgehaald, worden de normale maandkosten voor permanente stalling in rekening gebracht voor de duur van de periode dat de motor niet is opgehaald na gereedmelding, waarbij een gedeelte van een kalendermaand als gehele maand wordt berekend.
 9. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van reparateur zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 11 – Geschillenregeling

 1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen opdrachtgever en reparateur.
 2. Opdrachtgever kan het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Opdrachtgever dient uiterlijk drie maanden nadat hij de reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Tweewielers gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart. Indien opdrachtgever de zaak aan de Geschillencommissie Tweewielers heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Voor meer informatie hierover raadpleeg www.sgc.nl of informeer bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Tweewielers oordeelt dat de kwaliteit van de door de reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
 5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan (zie laatste zin lid 3).

Artikel 12 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 13 – Verwerking persoonsgegevens en gebruik afbeeldingen

 1. De persoonsgegevens van opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens opdrachtgever nakomen, opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door opdrachtgever bij reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.
 2. Reparateur heeft, tenzij opdrachtgever hiertegen vóór aanvang van de werkzaamheden uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt, het recht om foto’s van de werkzaamheden, waarbij de motorfiets herkenbaar te zien is, te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals, maar niet uitsluitend, zijn website en social media. Het kenteken van de motorfiets zal hierbij worden afgeschermd.